معرفی پروژه

شرکت سولار تجارت کیش در حال حاضر در حال توسعه نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 10 مگاوات در منطقه نیر استان یزد می باشد. پس از انجام مطالعات مفصل و بررسی موقعیت های جغرافیایی فراوان و لحاظ قرار دادن شاخص های مکانیابی احداث نیروگاه خورشیدی، مناطق مستعد شناسایی گردید و از این میان منطقه نیر استان یزد برای احداث نیروگاه خورشیدی انتخاب گردید. همچنین  این شرکت با انجام مطالعات فنی، اقتصادی و مالی بسیار جامع تصمیم به احداث نیروگاه مذکور گرفت.