ظرفیت و تولید سالانه

  • ظرفیت نیروگاه: ظرفیت این نیروگاه بنا به معیارهایی همچون مکان، ظرفیت خالی پست برق و بهینه بودن شاخص های مالی پروژه، 10 مگاوات در نظر گرفته شده است.

تولید سالانه 1

  • تولید تخمین زده شده سالانه:20,000 مگاوات ساعت در سال (نرم افزار PVSyst)

تولید سالانه 2

  • ضریب عملکرد نیروگاه: 86.5 درصد (برای نیروگاه های خورشیدی این عدد بین 75 تا 85 درصد است)

ضریب عملکرد