مشخصات فنی پروژه

محاسبات مساحت مورد نیاز نیروگاه خورشیدی:

  • مساحت زمین بدون رعایت هیچگونه پارامتری: 7 هکتار
  • با محاسبه زاویه قرارگیری پانل ها : 12 هکتار
  • لحاظ قراردادن مسیرهای تردد داخل نیروگاه: 15 هکتار
  • ساخت سوله های کارگری و انبار: 3 هکتار
  • الزامات محیط زیستی: 10 درصد فضا به گلکاری و درختکاری اختصاص یابد

کل مساحت زمین نیروگاه برابر با 20 هکتار است


جانمایی سایت

 

دیاگرام خطی سایت