مکان و مشخصات سایت پروژه

الزامات جانمایی پروژه نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی منطقه نیر استان یزد عبارتند از:

  • در دسترس بودن تابش کافی
  • در دسترس بودن زمین خالی
  • نزدیکی به جاده و/یا اتوبان
  • نزدیکی به خطوط انتقال برق موجود
  • عدم تغییرات آب‌و‌هوایی قابل توجه
  • وجود زمین خالی در اطراف جهت توسعه
  • توپوگرافی سایت
  • مسائل ژئوتکنیکی

سایت پروژه